Instruktioner inför gruppdiskussioner

Hur går gruppdiskussionerna till?

Gruppens medlemmar:
I början av kursen blir alla indelade i diskussionsgrupper som man sedan tillhör under resten av kursen. Antalet medlemmar i grupperna kan förändras då det händer att studenter väljer att hoppa av kursen under kursens gång eller hoppa på kursen sent. Det går bra att byta diskussionsgrupp under kursens gång om man så önskar, det är bara att kontakta kursledningen och meddela detta. Vi strävar efter att ha tre medlemmar i varje grupp men det hända att vissa grupper består av färre medlemmar. Inom gruppen får ni turas om och hjälpas åt att skriva och skicka in diskussionsprotokollen. Om en grupp skulle bestå av enbart två medlemmar får dessa själva bestämma om de vill bli tilldelade nya grupper eller stanna kvar i gruppen och fortsätta vara en grupp på enbart två medlemmar. Det viktiga är att man måste meddela kursledningen om antalet medlemmar i gruppen ändras, oavsett hur många man är. Meddela kursledningen via e-post: mndistans@csduppsala.uu.se

Gruppindelningen:
Gruppindelningen sker under den introducerande helgträffen i januari. Kan du inte närvara under denna helgträff är det viktigt att du meddelar kursledningen om detta så att du kan bli tilldelad en diskussionsgrupp ändå. efter helgträffen ägt rum kommer kursledningen maila kursinformation till alla som missat helgträffen och i detta mail finns också information om vilken grupp man slumpmässigt blivit tilldelad samt hur man kan kontakta de andra gruppmedlemmarna. Alla som blir antagna till kursen efter kursstart samt alla som missat den introducerande helgträffen blir automatiskt indelade i diskussionsgrupper som diskuterar via Internet. Detta beror på att det inte finns resurser att lägga på att kontakta alla en efter en och fråga om man vill ses på valfri fysisk plats eller över Internet. Ni som blivit tilldelade en "Internetgrupp" på detta vis kan dock självklart kolla upp hur de andra i gruppen vill göra och om det är geografiskt möjligt att ses på fysisk plats, innan ni träffas för att diskutera.

Obligatoriska diskussionstillfällen:
Under kursens gång kommer fyra gruppdiskussionstillfällen äga rum. Det är obligatoriskt att delta i dessa fyra gruppdiskussioner. Om du skulle missa en eller flera av diskussionerna måste du komplettera detta genom att göra en kompletteringsuppgift för varje missad diskussion. Instruktioner till detta hittar du på sidan "Examinationsuppgifter".

Varje gruppdiskussionen måste pågå i minst 2 timmar och diskussionerna ska äga rum under den sista veckan i varje kursblock (kursblock 1-4). Ni bestämmer själva (tillsammans inom gruppen) vilken dag och tid under denna vecka som gruppdiskussionen ska äga rum. Vissa grupper kommer vilja träffas på valfri fysisk plats och vissa grupper kommer vilja träffas på valfritt sätt över Internet, detta avgörs i samband med gruppindelningen under den introducerande helgträffen i Uppsala.

Gruppdiskussioner över Internet:
Om gruppen vill träffas över Internet bestämmer ni tillsammans inom gruppen om ni ska göra det via skriven chatt eller audio/video-chatt och även vilket dataprogram ni ska använda er av (till exempel Skype).

Diskussionsprotokoll:
Ett diskussionsprotokoll ska lämnas in från varje grupp efter varje diskussion (oavsett hur diskussionen utförts). Ni turas om inom gruppen att ansvara för och skriva dessa protokoll. De grupper som väljer att diskutera via skriven chatt över Internet måste utöver protokoll också skicka in ett dokument innehållande den aktuella chatthistoriken. Kopiera hela den skrivna diskussionen, klistra in i ett worddokument och skicka in detta dokument tillsammans med diskussionsprotokollet till kursledningen. Anledningen till att detta krävs av er som väljer att diskutera via skriven chatt över Internet är att vi anser att den plattformen är svårare att använda för gruppdiskussion och vi vill på detta sätt få mer inblick i hur diskussionerna går. Oavsett hur gruppdiskussionerna utförs är det upp till varje enskild student att genom egen ansvar se till att delta aktivt. Om du inte deltar aktivt i en gruppdiskussion kan du bli underkänd för diskussionen. Om ett diskussionsprotokoll inte är tillräckligt utförligt gjort kan hela gruppen bli underkänd för diskussionen. Mer instruktioner för hur dessa diskussionsprotokoll ska utföras hittar ni på sidan "Examinationsuppgifter"!

Diskussionsfrågor:
Gruppdiskussionerna ska äga rum under sista veckan i varje kursblock med undantag för kursblock 5 som enbart ägnas åt det individuella skriftliga slutarbetet. Dokument innehållande instruktioner och diskussionsfrågor publiceras på kursens hemsida under fliken "Examinationsuppgifter" i början av varje "diskussionsvecka". Varje gruppdiskussion kommer fokusera på frågor utifrån det aktuella kursblockets teman och ämnesområden. Nya frågor kommer presenteras till varje diskussion. Utöver att delta i gruppdiskussionerna är det också obligatoriskt att utföra och lämna in den individuella skriftliga reflektionsuppgiften efter varje kursblock (block 1-4). Hur ni utför denna individuella skrivuppgift finns beskrivet i samma dokument som diskussionsfrågor och instruktioner finns i. Dokumenten innehållande dessa uppgifter finns under fliken "Examinationsuppgifter".

Eget ansvar:
Det är viktigt att du hör av er till kursledningen via e-post om något är oklart eller om det uppstår någon typ av problem. Det är också viktigt att du själv tar ansvar för och ser till att spara kontaktuppgifterna till dina gruppmedlemmar samt kontaktar dessa i tid innan gruppdiskussionerna ska äga rum. Ni måste själva inom gruppen planera för hur och när diskussionerna ska äga rum. Diskussionerna måste dock äga rum under sista veckan i varje kursblock (kursblock 1-4) och pågå i minst 2 timmar per diskussionstillfälle. Det är viktigt att alla gruppmedlemmar tar del av allt kursmaterial i respektive kursblock innan diskussionerna äger rum, detta är varje enskild students egna ansvar!

Lycka till!
/Kursledningen