Förberedelseuppgift inför kursstart 20 januari

På kursintroduktionen den 20 januari kommer vi att diskutera kursens övergripande upplägg, arbetsprocess och också börja arbeta med att identifiera viktiga frågeställningar relaterade till hållbar utveckling. Se instruktionerna nedan för hur du förbereder dig inför denna diskussion:

1) Reflektera skriftligt kring temat (1–2 sidor): ”Därför har jag valt att läsa Hållbar utveckling B den här vårterminen!” Vilka frågor brinner du för? Vilka hållbarhetsfrågor – problem, möjliga lösningar, relationer, perspektiv, geografiska områden, osv – tycker du är särskilt viktiga? Finns det någon särskild fråga eller område som du är särskilt intresserad av? Vad förväntar du dig av kursen och vad vill du få ut av din vårtermin på CEMUS? Vilken typ av lärandeprocess anser du vara bäst för att kursen ska ge så mycket som möjligt och vilka krav ställer detta på dig, dina medstudenter och kursens upplägg?

2) Hackmann & St. Clair (2012) diskuterar i rapporten ”Transformative Cornerstones of Social Science Research for Global Change” (samhälls-)vetenskapens roll i relation till globala miljömässiga och samhälleliga utmaningar och lyfter fram 6 st ”transformative cornerstones”, områden där de bedömer att samhällsvetenskapen har en särskilt viktig (och nödvändig) roll att spela för att möjliggöra hållbar utveckling. Läs och reflektera kring kapitel 5 i rapporten (s. 15–20). Frågor som kan vara intressanta att reflektera kring när du läser är till exempel: Vad tycker du själv är vetenskapens roll – dess styrkor och svagheter – i relation till hållbarhetsfrågor? Vad tycker du om de områden och möjliga forskningsfrågor som lyfts fram i kapitlet – finns det något särskilt som du tycker är särskilt intressant, eller områden som du tycker är irrelevanta? På vilket sätt skulle du vilja komplettera listan? Ta med de viktigaste slutsatserna från din reflektion till kursstarten.

This entry was posted in Hållbar utveckling B. Bookmark the permalink.