Active Student Participation and Equality

"The whole purpose of education is to turn mirrors into windows." Sydney J. Harris

This page is a constant work in progress, a tool, a help - a place to find information on how to increase student active participation for ALL. This includes normcritical debats as well as concrete tools and tips. Under the categories student/coordinator voices you can find some direct suggeestions on how to improve the education. This page is ment to be constantly added to, and changed. I encourage everyone who want to contribute in any way to contact me. Together we can work at always improving our education to be inclusive rather than exclusive. Truly educaiton for a better world!

The resources here are also partly the result of a pedagogical project "Increased student active participation and equality in the learning room", funded by the Unit for Equal Opportunities (Lika villkor) at Uppsala University.

Malin Östman
Educational Coordinator, CEMUS - CSD Uppsala
malin.ostman[a]csduppsala.uu.seStudent voices

Anställa lärare som inte bara är kunniga inom sitt område utan även kapabla att engagera sig i sina studenter. Helt enkelt duktiga pedagoger som faktiskt vill lära ut.

Ha mer diskussioner i smågrupper där det är lättare att komma till tals. Försöka ha ett klassrumsklimat som är tillåtande.

Våga bjuda in personer som är tysta men verkat aktiva i bikuporna. Våga ”ta tag” i åsikter som ”sticker ut” och bemöta dem och diskutera dem, ta upp dem i helklass.

Inleda kurser/diskussioner med att poängtera att det man har i klassrummet får tycka, gissa och prova tankar, att man inte är färdigtänkt = inte sätta press på att vara välformulerad och ”tycka rätt”.

Mer tydligt, öppet framför klassen ställa sig kritisk mot och ifrågasättande de diskurser som är de vedertagna i klassen.

Jag tror det handlar mycket om gruppdynamik. Men även att arbeta för en accepterande attityd för allas åsikter och tankar.

Lyfta fram att det är OK att tycka olika, bara man respekterar de andra åsikterna som yttrats. Inte tvinga någon att prata – detta skapar bara en otrygg påtvingad diskussion- Få möjlighet att diskutera i mindre grupper.

Jag tycker våra lärare är duktiga på att försöka lyfta fram olika personer. T.ex. genom att låta diskuter i mindre grupper först så att man får en annan trygghet att prata inför större grupper.

Det är viktigt att läraren noterat att även de som inte vill avbryta får en chans att komma till tals, genom att fördela ordet. Ibland kan det vara nödvändigt att gå tillbaka till handuppräckning eller talarlistor. Genom att tydligare bjuda in till dialog, kanske genom ledande frågor/påståenden. Kanske ”ställa sig utanför” en spontan diskussion som uppstår och agera moderator. Ibland kan jag tycka att ngt högre krav kan ställas på studenter som läser på universitetsnivå. Det borde kunna tas för givet att man vill/kan besvara eller kommentera i helklass även om svaret är kort. Vi skall ju tränas att argumentera och kritisera. Kanske genom att fördela ordet helt enkelt?

Diskussioner i mindre grupper, tror jag, kan skapa en tryggare och fler känner sig mer bekväm i att framföra sina åsikter. Men jag tror att det är till stor del upp till varje individ att ge sig själv ”tillåtelse” att tala inför större grupper. Om det är jobbigt kanske man får tvinga sig själv.

Det behöver ju inte vara ett problem alltid att människor är tysta och jag anser att det är fel att man hela tiden gör det till ett problem för de människor som faktiskt trivs med att vara tysta och inte får en sådan enorm press på sig, för att de just väljer att inte prata. Problemet kanske ligger i de som pratar!

Var noga med att folk måste räcka upp handen eller inte, för annars tar bara de mest självsäkra personerna plats i klassrummet. Alla vågar inte prata rätt ut.

Se varje enskild individ. Vara kreativ i examinationssätt så att olika styrkor hos olika personer lyfts fram.

Handuppräckning, små diskussioner först både bikupa och mindre grupper innan klassdiskussionen för att formulera sig bättre vill säga känna sig mer trygg i sin åsikt. Ha en tillåtande attityd. Få alla att känna att deras svar/frågor/kommentarer är viktiga (men inte överdriva, det kan få motsatt effekt).

Vid grupparbete låta grupperna vara relativt små för att alla ska få möjlighet att diskutera. MEN till syvende och sist är ett tillåtande klimat viktigt att åstadkomma för alla i kursen. Det är ALLAS vårt ansvar inte enbart lärare och kursledare.

Coordinator Voices

We once gave all the discussion, debate and value line statements in advance. This gave students the opportunity to prepare their thoughts in advance. During the discussions nearly all of 50 students participated, and some students expressed their opinions for the first time during the course. I think this method gave the students that are more introvert, or shy e.g. about English, some space to participate as well.

There are certain types of perspectives that are difficult to digest and make people uncomfortable or upset to hear because that perspective may sound accusatory, angry, and unreasonable. They may even sound exaggerated. These perspectives are highly underrepresented in general and also difficult to introduce in a productive way, and reactions (how people take the perspective/message) can be quite personal. However, it can be worthwhile to use these types of perspectives to question norms and to fuel discussions on why people have certain reactions. Some examples are perspectives on gender equality and indigenous rights. Hearing these perspectives from the horse’s mouth is very different than reading it from a Western academic perspective. This is different than knowing that an issue/problem exists and saying that it is important; it is perhaps hearing it in a way that shakes you to the core and makes you question the way that you perceive the world.

Sätt dig in i studenternas situation: vad behövs för att du ska deltaga och känna dig inkluderad i ett klassrumssamtal? När trivs du? Vad behövs för att du exempelvis ska ta mer plats eller kanske ge andra mer plats? Påverkar din bakgrund/dina erfarenheter dig som diskussionsledare i någon form? Synliggör din egen förförståelse och diskutera med din amanuenskollega!

Var tydlig vid kursstart med viljan om att skapa ett jämställt och inkluderande klassrumsklimat och visa gärna Uppsala universitets målsättningar i Programmet för lika villkor (och även studenternas arbetsvillkor…)

Låt studenterna vid kursstart själva diskutera hur de vill att klassrumsklimatet och klassrumssamtalen ska vara och arbeta fram gemensamma “förhållningsregler”. Det ska så klart även finnas möjlighet att lämna in förslag skriftligt! Sedan kan kursledningen sammanställa och återkoppla vid nästa kurstillfälle. Syftet är inte i första hand att skapa regler, utan att sätta igång tankar om att alla är medskapare till klassrumsklimatet samt att bryta normen om att det exempelvis är ”de tysta som måste börja prata” och istället fokusera på processen som skapar (eller förhindrar) ett exkluderande och ojämställdt klassrumsklimat.

Försök se till att alla blir sedda redan vid kursstart och känner sig delaktiga genom exempelvis namnövningar. Kör också en pronomenrunda samtidigt med namnrundan– där en får säga vilket pronomen en vill bli kallad (hen, han, hon, den eller något annat? Det är så klart OK att säga pass eller välja flera pronomen). Att på olika sätt redan vid kursstart öppna upp för många sätt att vara människa på - vilket i längden kan skapa större förutsättningar för att fler känner sig välkomna och delaktiga i det som sker i klassrummet.

Ge betänketid i helklassdiskussioner, låt det vara tyst ibland!

Utan ramar kan det vara svårt att veta vad som förväntas, så var tydlig vid varje diskussion om vad som gäller (hur länge en får prata, hur en får ordet etc.) Våga fördela ordet och vara moderator!

Använd en klassiker – frågelådan (eller varianterna på den). Studenterna lägger i frågor i en låda som föreläsaren besvarar eller som diskuteras av studenterna själva. Detta gör att alla får lika stor chans att yttra sig och fler perspektiv lyfts in i undervisningen, även om det inte är muntligt. Och fråga gärna om den som skrivit frågan vill kommentera på den…

Låt studenterna själva vara med och leda diskussioner och be dem ha de gemensamma ”förhållningsreglerna” i åtanke.

Variera undervisnings- och diskussionsformerna såväl som perspektiv/utgångspunkter i diskussionsfrågor och examinationen. Och kom ihåg att ingen grupp är den andra lik - att könsroller och maktordningar inte är stabila fenomen… Inga nyheter, men : )

Våga misslyckas!

One thing that worked well in our course with changing classroom dynamics and which elicited many positive comments from the students was doing project presentations in the drama room at Blåsenhus. This meant that there was no “front” of the classroom, no desks or chairs, and it was a very fluid environment that made people interact quite differently. Also, students were not giving “normal” presentations because they were forced to work in an environment that they had not experienced before. It was a cool experience to watch how students were more relaxed and even focused.