v 38. En fossilbränsletörstande värld

 

Sammanfattning

Om vi globalt ska fasa ut användandet av fossila energibärare så som kol, olja och gas samtidigt som vi ska bygga hållbara och säkra energisystem så ställs utvecklingen och tillvaratagandet av förnyelsebara energikällor i fokus. Men till vilken grad kan energibärare som solinstrålningen, den vinande vinden och det strömmande vattnet ta tillvaras? Vilka arealer skulle krävas? Och till vilket arbete, och vilka nyttor använder vi energin i det moderna samhället? Vilket är t ex det mest effektiva sättet utifrån ett energiperspektiv att transportera gods och människor och att skydda oss från väder och vind i våra byggnader? Hur mycket energi behöver vi för att driva vår konsumtion av mat och prylar?

Ni läser under kommande vecka Sustainable Energy - Without the Hot Air för att få en grundläggande förståelse kring ovan ställda frågor. Bokens huvudargumentation rör sig kring vilken sorts utbyggnad av förnyelsebara energikällor som skulle krävas för att de Brittiska öarna skulle bli oberoende av fossila energikällor. Notera att den Svenska energimixen och förutsättningarna för förnybar elproduktion självklart skiljer sig från de Brittiska öarnas förutsättningar. För en bild av de Svenska förutsättningarna för en utfasning av fossila bränslen kan ni läsa WWF:s rapport "Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” som bygger på en scenarioundersökning gjord av IVL, Swedish Environmental Research Institute under fördjupning och vidare läsning.
 
Notera att ni kan dela upp läsningen av Sustainable Energy- without the hot air under moment två men att utrymme för läsningen framförallt ligger under kommande två veckor. Denna kursbok är dels tänkt att ge er en god grundförståelse för att kunna analysera och tolka olika inlägg i energidebatten och är dels tänkt som referenslitteratur för era projekt.

 

Instuderingsfrågor

  • Varför anser Kåberger att Kinas och Tysklands roller i utvecklingen av solceller är så viktiga?
  • Vilka metoder användes i Japan för att minska energianvändningen efter kärnkraftskatastrofen?
  • Vad innebär EROEI?
  • Vilka är de nio utmaningar som David Fridley menar alternativen till fossil energiproduktion behöver möta?

 

Videoklipp

Tomas Kåberger om förnybar energi i Japan, Kina och Europa (2012) 71 min

Tomas Kåberger tidigare generaldirektör för Energimyndigheten nu ordförande för Japan Renewable Energy Foundation och forskare vid Chalmers ger i presentationen sin bild av hur förutsättningarna för en hållbar energiproduktion i Japan, Asien och Europa har förändrats i och med Fukushimakatastrofen.

 

Kurslitteratur

MacKay, JC, David, Sustainable Energy- without the hot air. 218 sidor

Läs s. 32-250.

 

Artiklar

ENERGY: Nine Challenges of Alternative Energy (2010) 11 sidor

I artikeln presenterar energianalytikern David Fridley bland annat begreppet EROEI (energy returned on energy invested) som han använder för att jämföra de olika alternativen till fossila bränslen.

http://www.postcarbon.org/Reader/PCReader-Fridley-Alternatives.pdf

 

Fördjupning och vidare läsning

 

WWF, Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor” (2011)

Om Sveriges möjligheter att till 2050 ställa om till ett energisystem baserat på 100 procent förnybar energi inom ramarna för ekologisk hållbarhet i landskapet, och utan allvarlig påverkan på ekosystemfunktioner och biologisk mångfald.

http://www.wwf.se/source.php?id=1409707

 

Naturvårdsverket, Beräkna utsläpp av växthusgaser

En samling verktyg för att skapa en översikt över dina egna växthusgasutsläpp samt energianvändning. Prova gärna Energimyndighetens energikalkyl och Transportsstyrelsens modell för beräkning av hur stor miljöpåverkan blir vid en flygresa.

http://www.naturvardsverket.se/Start/Klimat/Berakna-utslapp/

 

En sammanhållen klimat- och energipolitik

Vilken är den rådande politiska linjen kring klimat- och energipolitiken? Informationsblad om en samlad klimat- och energipolitik och propositionerna ”En sammanhållen klimat- och energipolitik - Klimat, prop.2008/09:162” och ”En sammanhållen klimat- och energipolitik - Energi, prop.2008/09:163” som antogs av riksdagen i juni 2009.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/29/38/77631d4b.pdf

 

Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Delrapport från regeringens uppdrag till Naturvårdsverket att ge ett underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6487-7.pdf

 

The European Commission Energy Roadmap 2050

Den Europeiska kommisionens underlag för ett Europas energiframtid

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2012_energy_roadmap_2050_en.pdf

 

Global Energy Assesment (GEA)

GEA ger en mycket aktuell översikt över den globala energisituationen. Publicerad 2012 (och i oktober tillgänglig att ladda ner) utvärderar den det globala energisystemet utifrån hur energimixen ser ut idag, vilka de stora utmaningarna är och möjliga hållbara vägar framåt. Forskningen är koordinerad av The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). En sammanfattning över hur rapporten har kommit till går att läsa på:

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/Home-GEA.en.html

Av själva rapporten finns en sammanfattning tillgänglig på:

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/Energy/GEA-Summary-web.pdf