v 41. Att försörja 9 miljarder människor med mat för dagen

 

Sammanfattning

Hur ska livsmedelsförsörjningen se ut i ett förändrat klimat? Hur ska vi kunna minska insatsen av fossil energi i vår mat? Vilka utsläpp av växthusgaser är kopplade till vad vi äter? Vad händer med de människor som idag kämpar för att överleva på små jordar, när odlingen av biogrödor börjar konkurrera om marken och artrika naturskyddsområden blir allt viktigare att skydda?

Med en allt jämnt ökande världsbefolkning och en högre frekvens av extrema torrperioder samt översvämningar står jordbruket för enorma utmaningar. Samtidigt finns det i odlingsmarken en potential att producera alternativ, förnyelsebar energi och att åter binda kol från atmosfären.

Ni börjar under veckan läsa Tropic of Chaos av Christian Parenti, kap 1-5. Parenti beskriver och analyserar hur klimatförändringarna bidrar till och förstärker konflikter runt om i världen, processer där försörjningsproblematik ofta spelar en central roll. Merparten av läsningen i Tropic of Chaos är förlagd till vecka 42 "Klimatförändringarna och våldets nya geografi" där det utgör huvuddelen av kursmaterialet. Ni kommer under diskussionsuppgift I få tillfälle att diskutera boken.

 

Instuderingsfrågor

  • Hur ser jordbrukets klimatpåverkan ut, var uppstår utsläppen?
  • Vad har klimatförändringarna för inverkan på förutsättningarna att driva jordbruk?
  • Hur yttrar sig intressekonflikterna kring produktionen av biobränslen?

 

Videoklipp

Klimatseminarium (2011) Ca 2h

Seminarium som hölls av Jordbruksverket och WWF kring frågorna som omgärdar jordbruk och klimat. De klipp ni ser är ett urval av det inspelade materialet från seminariet.

 

”A Farm for the Future” (2009) 48 min

Vilken är oljans roll i det moderna jordbruket? Följ med jordbrukaren och dokumentärskaparen Rebecca Hosking när hon beger sig ut på en resa för lära sig hur hon kan driva sitt jordbruk med mindre insatser av fossila bränslen och med större hänsyn till mark och natur. Dokumentär producerad av BBC.

 

Kurslitteratur

Parenti, Christian (2011). Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence.

Läsning: Kap 1-5. 63 sidor.

Frågor att ha i åtanke under läsningen:

  • Vad menar Parenti när han pratar om en konvergens av kriser i de regioner som han har rest igenom, vilken roll ger han klimatförändringarna i dessa våldsamma processer?
  • På vilket sätt menar han att klimatförändringarnas inverkan utspelar sig på flera nivåer på de platser han har besökt och att klimatförändringarnas effekter förskjuts (eng. displace) och uttrycks i andra samhällskonflikter?
  • Ha i åtanke de olika sätt att möta och anpassa sig till klimatförändringarna som ni läste om under föregående vecka: vilka är riskerna, sårbarheten och de olika gensvaren i de situationer som Parenti beskriver och analyserar?

 

Artiklar

 

"Metan- och lustgaserna största klimatutmaningen för jordbruket" (2007) 4 sidor

Grundläggande artikel om hur utsläppen inom jordbruket ser ut. Skriven av Oscar Franzén, tidigare verksam inom CEMUS, publicerad i Ekologiskt Lantbruk 3/2007.

http://www.ekolantbruk.net/tidningen/artiklar/pdf/2007/307klimat.pdf

 

“The Cuba diet: What will you be eating when the revolution comes?” (2005) 9 sidor

Bill McKibben analyserar i texten Kubas sätt att hantera matförsörjning vid plötslig energibrist och drar paralleller till den globala framtida livsmedelsförsörjningen.

http://www.harpers.org/archive/2005/04/0080501

 

"Biobränsle i explosiv konflikt om resurser" (2010) 5 sidor

I Miljöforskning 3/2010 skriver humanekolog Gunilla A. Olsson om biobränslen och konflikt under temat ”Marken vi ärvde”. Vilka konsekvenser kommer en ökad efterfrågan av biobränslen ha för världens fattiga? Vilka konflikter uppstår när den globala markanvändningen skiftar?

http://miljoforskning.formas.se/sv/Nummer/Augusti-2010/Innehall/Temaartiklar/Biobransle-i-explosiv-konflikt-om-resurser/

 

Fördjupning och vidare läsning

 

Food's Footprint: Agriculture and Climate Change

Jennifer Burney, om matförsörjning, klimat och behovet av att ha bibehållen hög avkastning på den odlade marken.

http://www.youtube.com/watch?v=k5zeKNO4wb0

Food Security, Food Prices and Climate Change

Professor David Lobell beskriver och analyserar aktuella trender i matpriser och försörjningssäkerhet.
http://www.youtube.com/watch?v=Qm28Vey5LY4

Dave Montgomery - Dirt: The Erosion of Civilizations

Geologen David Montgomery om jordmånens betydelse för samhällen i ett historiskt perspektiv och vikten av att förhindra jorderrosion.

http://www.youtube.com/watch?v=sQACN-XiqHU&feature=related

Matens pris (2011)

Matens pris är en serie av dokumentärreportage producerade av Sveriges Radio där baksidan av prispressen på mat granskas. Detta program som sändes i P4, maj 2011 tar upp bitar av granskningen av den internationella livsmedelsindustrin.

http://static.sr.se/laddahem/podradio/SR_p1_matenspris_100517022944.mp3

Sveriges lantbruksuniversitet - Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Samling videoföreläsningar från SLU:s centrum för ekologiskt jordbruk

http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-ekologisk-produktion-och-konsumtion/epok/webb-tv/

"Mat, klimat och utveckling" (2007)

Naturskyddsföreningen sammanställer i denna rapport några av konsekvenserna som väntas av klimatförändringarna på jordbruksproduktionen runt om i världen. De förändrade förutsättningarna för jordbruk ställs i förhållande till bekämpandet av fattigdom.

http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/Foreningsdokument/Rapporter/rapport_miljo_matklimatutveckling.pdf

"EXTREME WEATHER, EXTREME PRICES - The costs of feeding a warming world" (2012)

Hur påverkar extrema väderförhållanden utbudet av och kostnaden för mat? Nyutgiven rapport från Oxfam, ett internationellt förbund av organistationer mot fattigdom och för global rättvisa.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/20120905-ib-extreme-weather-extreme-prices-en.pdf

"THE HUNGER GRAINS - The fight is on. Time to scrap EU biofuel mandates" (2012)

Intressekonflikter kring biobränslen. Vilken inverkan har EU:s biobränslesubventioner på odlingspraktiker, uppköp av mark i utvecklingsländer och matpriser? Nyutgiven rapport från Oxfam, ett internationellt förbund av organistationer mot fattigdom och för global rättvisa.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp161-the-hunger-grains-170912-en.pdf